Youtobe

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประโยชน์จากเปลือกถั่วลิสง (เทคโนโลยีชนบท)

ประโยชน์จากเปลือกถั่วลิสง
เปลือกถั่วลิสงที่เคยเป็นวัสดุเหลือทิ้งนั้น ได้มีผู้คิดค้นหาวิธีนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า  จากคุณสมบัติพิเศษที่สำคัญของมันคือ สามารถดูดซับของเหลวได้ดียิ่งถูกบดให้ละเอียดเท่าไรจะยิ่งสามารถดูดซับได้มากขึ้นเท่านั้น  นอกจากนั้นยังมีความคงทนต่อสารเคมีและวัสดุชักได้เป็นอย่างดีด้วย
จากคุณสมบัติดังกล่าว เปลือกถั่วลิสงจึงให้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
๑.  ใช้เพาะเห็ด จากการทดลองเพาะเห็นด้วยเปลือกถั่วลิสง  โดยเกษตรกรแห่งรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกา  พบว่าได้ผลดีและประหยัดกว่าวิธีเก่าที่ใช้มูลม้า แต่ก่อนนำไปใช้ควรผึ่งเปลือกถั่วไว้สักระยะหนึ่งก่อนเพื่อป้องกันการเน่าเสีย
๒.  ใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยการนำไปอัดแน่นเป็นเชื้อเพลิงแข็ง  เปลือกถั่วลิสงแห้งอัดแท่งให้ความร้อนสูงถึง ๖๐ % ของถ่านโค๊กที่มีคุณภาพดี  และยังมีขี้เถ้าเหลือน้อยมากคือเหลือเพียงประมาณ ๒-๓ % เท่านั้น
๓.  ใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุก่อสร้าง โดยใช้ผสมในพลาสติก คอนกรีต แผ่นผนังหรือแผ่นพื้นเช่นเดียวกับการใช้เศษไม้หรือขี้เลื่อยผสม
๔.  ใช้ผสมกากน้ำตาลเป็นอาหารวัว เปลือกถั่วลิสงบดผสมกับกากน้ำตาลที่เหลือจากการทำน้ำตาลทราย เป็นอาหารของวัว-ควายได้ดี มีคุณค่าทางอาหารสูง
๕.  ใช้คลุมดินปลูกต้นไม้ ใช้โรยรอบโคนต้นไม้ดูดซับความชื้นไว้  ป้องกันไม่ให้น้ำซึมลงดินเร็วเกินไป ในกรณีที่เป็นดินทราย เป็นต้น
ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชนบท  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิธีระบบ

วิธีระบบ (system Approach)
ระบบ คือ ภาพส่วนรวมของโครงสร้างหรือของขบวนการอย่างหนึ่งที่มีการจัดระเบียบ ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ที่รวมกันอยู่ในโครงการ หรือขบวนการนั้น
 วิธีระบบมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ คือ
1.ข้อมูลวัตถุดิบ (Input)
2.กระบวนการ (Process)
3.ผลผลิต (Output)
4.การตรวจผลย้อนหลัง (Feedback)

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การเขียนโครงการ

การเขียนโครงการ
1.ชื่อโครงการ
2.กลักการและเหตุผล
3.วัตถุประสงค์
4.ขั้นตอนการดำเนินงาน
5.สถานที่ที่ทำ
6.ระยะเวลา
7.งบประมาณ
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณครู

จรรยาบรรณครู มีดังนี้
1.มีความรู้รอบตัว
2.มีความเป็นเหตุเป็นผล
3.รอบคอบ
4.มีศีลธรรมจริยธรรม
5.มีวิธีการสอนที่หลากหลาย
6.มีความกล้าแสดงออก
7.มีสติในการแก้ไขปัญหา
8.มีความเมตตา กรุณา
9.ต้องมีความสามัคคีในหมู่คณะ
10.รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น